ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ