Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη πέντε  (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-6ΛΦ6ΟΛΧΞ-Ν00-1Λήψη

ΑΙΤΗΣΗ-–-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-4Λήψη

ΦΕΚ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ-2020Λήψη

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

ΦΕΚ-ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ-2020Λήψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΨΞΒΝΟΛΧΞ-ΛΦΤΛήψη

ΑΙΤΗΣΗ-–-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Λήψη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ Π.Α.γ.Ο-ΨΡΑ6ΟΛΧΞ-ΠΦ5Λήψη