Διοικητικό Συμβούλιο

 Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές συμβούλιο που αποτελείται: α) Από έξι (6) αιρετούς εκπρόσωπους του Δήμου Χίου που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να προέρχονται από τη μειοψηφία, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωτές τους. β) Από τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Χίου, που είναι χρήστες ή έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του Νομικού Προσώπου, με τους αναπληρωτές τους. γ) Από έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής και ακολουθεί την πορεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Συνεδριάσεις – Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον μία φορά το μήνα καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις του Νομικού Προσώπου.  Ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Hπρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους Συμβούλους τρεις τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση.  Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από την συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών στις οποίες τους έχει εκλέξει το Συμβούλιο καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους που προβλέπει ο νόμος. Έχουν επίσης υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το Συμβούλιο. Κάθε μέλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου είναι δημόσιες. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμιου πλέον του ενός αριθμού των μελών του.  Το Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.  Αν κάποιο μέλος του Συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά την συνεδρίαση και τόσο η άρνηση, όσο και η λευκή ψήφος, λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.

Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ειδικό βιβλίο.  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν, ενώ για όσες προβλέπεται από τις εν ισχύ κείμενες διατάξεις αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ή διαβιβάζονται άμεσα στον Δήμο Χίου εφόσον απαιτείται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, δημοσιεύονται – αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν.3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» και όπου αλλού από τον νόμο ορίζεται.

 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου κατευθύνει τη δράση αυτού για την εκπλήρωση της αποστολής του, των σκοπών του, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Νομικού Προσώπου. Αποφασίζει για την διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων, σεμιναρίων, προβολών και κάθε άλλη ενέργεια που έχει σχέση με τη δημιουργία μορφωτικής και πολιτιστικής κίνησης του Δήμου. Ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας καθώς και τους ειδικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των επιμέρους τομέων και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου τα οποία εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπό μορφή παραρτημάτων των διαφόρων υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. Τα παραρτήματα αυτά ανήκουν διοικητικά στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. Εφόσον στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα (όπως φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ), το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ.6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» να συγκροτεί στα παραρτήματά του άμισθες επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) εκπρόσωποι των χρηστών των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο προϊστάμενος, και αν δεν υπάρχει, ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, υπάλληλος της αποκεντρωμένης υπηρεσίας, ως πρόεδρος. Οι επιτροπές αυτές εισηγούνται για την καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο  του Νομικού Προσώπου του Δήμου Χίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του μπορεί επίσης να αναθέσει σε μέλη τη φροντίδα και επιμέλεια ορισμένων τομέων της δραστηριότητάς του.

 Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

 Των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγείται τα θέματα που είναι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
  3. Παρακολουθεί και κατευθύνει τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κατευθύνσεις του Δήμου Χίου.
  4. Εγκρίνει την ενέργεια των δαπανών που έχουν αποφασισθεί από το Δ.Σ. και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών του Νομικού Προσώπου.
  5. Ενεργεί τις προμήθειες και αναθέσεις έργων ή εργασιών κλπ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
  6. Αποφασίζει για τη λήψη εκτάκτων μέτρων και υποβάλλει τις σχετικές αποφάσεις για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.